Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 - Vymezení pojmů

 • (1) Ceníkem se rozumí ceník služeb dostupný na adrese https://www.webdocer.com
 •  
 • (2) Službou se rozumí Zpřístupnění služby poskytnutím práva použít počítačový program, kterým je zajištěna přeměna textového obsahu internetové stránky zadané zákazníkem do formátu .docx nebo .odt.
 •  
 • (3) Počítačový program je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k počítačovému programu podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Smlouvy o poskytnutí služby neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele. Provozovatel poskytuje svým zákazníkům omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání počítačového programu.
 •  
 • (4) Datovou zprávou se rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.
 •  
 • (5) Datovým formátem se rozumí .docx, .odt.
 •  
 • (6) Zdrojovým textem se rozumí text, který tvoří obsah internetové stránky, na níž se aplikuje poskytnutá služba.
 •  
 • (7) Objednávkou se rozumí návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby.
 •  
 • (8) Poskytovatelem Služby je spol. Langeo s.r.o., Věstonická 433/3, 155 21 Praha 5, IČ: 01656317, DIČ: CZ01656317.
 •  
 • (9) Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem služby smlouvu o poskytování Služeb za podmínek stanovených těmito VOP.
 •  
 • (10) Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytnutí služby.
 •  
 • (11) VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 •  
 • (12) Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 •  
 • (13) ZOOÚ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 - Úvodní ustanovení

(1) Tyto VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 Občanského zákoníku, a vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele Služeb a Zákazníků těchto Služeb.

 

(2) Aktuální VOP včetně všech dokumentů (formulářů) nezbytných pro poskytování Služeb jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele služeb: https://www.webdocer.com/terms.

 

(3) Zákazník získá přístup k požadované Službě uzavřením Smlouvy. Tato Smlouva se uzavírá následujícím způsobem:

a) Zákazník vyplní a potvrdí formulář pro členství ve variantě „Basic“ nebo „Premium“ na internetové stránce https://www.webdocer.com/

b) Zákazník zaplatí poplatek za členství dle zvolené varianty prostřednictvím platební brány GOPAY. Připsáním prostředků zaplacených prostřednictvím platební brány na účet poskytovatele služby je smlouva platně uzavřena.

c) Zákazník po zaplacení obdrží od Poskytovatele služby potvrzení „Confirmation“ o uzavření smlouvy na e-mailovou adresu zadanou při registraci členství.

 

(4) Právo využít službu lze smlouvou sjednat ve variantě „Basic“ na dobu třiceti dnů a ve variantě „Premium“ na dobu jednoho roku ode dne zaplacení členského poplatku.

 

(5) Specifikace Služby včetně technických informací a údajů o používaných formátech pro zpracování Služby jsou obsaženy v popisu poskytované služby na stránkách https://www.webdocer.com/

 

(6) Aktuální ceny Služby jsou uvedeny na https://www.webdocer.com/.

 

(7) Formuláře Objednávek Služeb obsahují odkazy na internetové stránky, na nichž je možno získat aktuální znění VOP, Podmínky využití Služby, datových formátu a Ceníku.

 

(8) Aktuální VOP se stávají součástí Smlouvy akceptovanou Objednávkou Služby, a to ke dni uzavření Smlouvy.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi těmito VOP a akceptovanou Objednávkou Služeb je rozhodující znění akceptované Objednávky Služeb.

Článek 3 - Pravidla komunikace

(1) Zákazník a Poskytovatel služby se vzájemně zavazují, že v případě sporů nebo správních řízení souvisejících se Službou, budou uznávat záznam tj. historický přehled o přenášených datových zprávách pořízený v systému Poskytovatele služby, jako plnohodnotný důkazní materiál, pokud se neprokáže něco jiného.

 

(2) Zákazník a Poskytovatel služby se dále zavazují, že nenapadnou platnost a závaznost vzájemné elektronické komunikace anebo komunikace mezi Zákazníky v rámci poskytování Služeb pouze s odkazem na elektronickou formu této komunikace.

Článek 4 - Bezpečnost

(1) Poskytovatel služby je povinen zajistit v rámci poskytování Služeb odpovídající bezpečnost elektronické komunikace s přihlédnutím k rizikům obvykle předvídaným v čase poskytování příslušné Služby a s vynaložením komerčně přiměřených nákladů. Přes úsilí Poskytovatele služby k zajištění bezpečnosti Služeb nemůže Poskytovatel služby zaručit, že přijatá opatření pokrývají veškerá bezpečnostní rizika.


(2) Pokud se Poskytovatel služby dozví o specifickém bezpečnostním riziku, souvisejícím s poskytováním Služeb, bude o tom neprodleně informovat Zákazníka.


(3) V případě výskytu specifických bezpečnostních rizik je Poskytovatel služby oprávněn přijmout i bez souhlasu Zákazníka opatření vedoucí k minimalizaci potenciální škody.


(4) V odůvodněných případech je Poskytovatel služby oprávněn přerušit poskytování Služeb (viz Článek 10 níže).


(5) V rámci zabezpečení Služeb si Poskytovatel služby vyhrazuje právo jednostranně měnit požadavky na softwarové či hardwarové platformy Zákazníka či vyžadovat instalaci jiné verze dodaných produktů nebo jiného produktu u Zákazníka v rozsahu nutném k takovému zabezpečení. Poskytovatel služby se zavazuje informovat Zákazníka o takových vyžadovaných změnách s dostatečným předstihem.


(6) Zákazník se zavazuje v rámci zajištění svých bezpečnostních povinností při odebírání Služeb dodržovat veškerá ustanovení těchto VOP, Smlouvy a Podmínek k příslušné Službě, jakož i dalších dokumentů ujednaných mezi stranami. Zákazník výslovně uznává, že jakékoliv nedodržení ujednaných pravidel může způsobit škodu dalším Zákazníkům nebo třetím osobám.


(7)Pokud není výslovně uvedeno jinak ve Smlouvě, Zákazník není oprávněn jakkoliv technicky zasahovat do jakýchkoliv Služeb poskytovaných Poskytovatelem služby na základě Smlouvy.


(8) Zákazník se dále zavazuje, že:

a) neumožní využívání Služeb či jejich součástí třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele služby;

b) neumožní zneužití Služby neoprávněným spojením se systémem pro poskytování Služeb Poskytovatele služby, zásahem do systému pro poskytování Služby, manipulací, podvodným jednáním nebo jinými nezákonnými způsoby a prostředky,

c) uvede Poskytovateli služby v souvislosti s přípravou Smlouvy úplné a pravdivé údaje,


(9)Poruší-li Zákazník nebo jím pověřený uživatel své povinnosti uvedené ve Smlouvě podstatným způsobem, je Poskytovatel služby oprávněn s okamžitou platností ukončit poskytování veškerých Služeb dle příslušné Smlouvy. Poskytovatel služby bude o ukončení poskytování Služeb Zákazníka informovat. Zákazník nemá v tomto případě právo na náhradu újmy, která by mu ukončením poskytování Služeb vznikla.


(10) Zákazník se zavazuje vyvíjet s Poskytovatelem služby nezbytnou součinnost a předávat Poskytovateli služby bez zbytečného odkladu veškeré informace, jež mohou mít vliv na plnění povinností dle uzavřené Smlouvy. Pokud Zákazník zjistí v souvislosti s poskytováním Služeb jakoukoliv nesrovnalost, neúplnost nebo chybu, neprodleně informuje Poskytovatel služby.


(11) Zákazník plně odpovídá za bezpečnost své softwarové a hardwarové platformy.

Článek 5 - Osobní údaje, důvěrné informace a obchodní tajemství
Ochrana a zpracování osobních údajů

(1) Poskytovatel služby je povinen nakládat s osobními a identifikačními údaji Zákazníků, zpracovávat je a uchovávat je v souladu se ZOOÚ .

 

(2) Zákazník výslovně souhlasí se:

a) zpracováním jeho osobních údajů včetně předávání osobních údajů jiným osobám pro účely poskytování Služby v souladu s ustanoveními Smlouvy,

b) zpracováním jeho osobních údajů Poskytovatelem služby za účelem marketingu či propagace produktů a služeb Poskytovatelem služby; Zákazník může tento souhlas kdykoliv zrušit oznámením Poskytovateli služby bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Případný nesouhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem může Zákazník vyznačit již na Objednávce Služeb.

 

Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství:

 

(3) Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související s plněním Služby a se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými smluvní strany při realizaci Služeb nebo v souvislosti se Smlouvou přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany se dále zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti.

 

(4) Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy použijí pouze pro činnosti související s přípravou a plněním sjednaných Služeb, a že je nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat, nezpřístupní je jiným osobám a ani je nevyužijí pro sebe či pro jinou osobu.

 

(5) Smluvní strany se zavazují, že omezí počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení jejich úniku. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

 

(6) Důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím jsou zejména:

a) uzavřené smlouvy,

b) zápisy z jednání smluvních stran,

c) jakýkoliv výstup, který byl zpracován v souladu s těmito VOP při poskytování Služeb

d) další podklady a informace, které jsou předmětem obchodního tajemství a budou předávány mezi smluvními stranami při plnění povinností z uzavřené Smlouvy.

 

(7) Za každé jednotlivé porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství a mlčenlivosti dle těchto VOP je smluvní strana oprávněná požadovat od smluvní strany, která porušila povinnost, zaplacení smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda povinnost byla porušena úmyslně nebo z nedbalosti. Vyúčtováním a uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvní pokuty je dohodou smluvních stran stanovena na 3.500,- § (slovy: tři tisíce pět set dolarů) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě.

 

(8) Práva a povinnosti stanovené těmito VOP k ochraně skutečností tvořících obchodní tajemství a důvěrné informace, které byly předány přede dnem ukončení platnosti Smlouvy, platí i nadále po ukončení platnosti příslušné Smlouvy.

 

(9) Povinnost plnit ustanovení VOP týkající se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství se nevztahuje na informace, které:

a) mohou být zveřejněny bez porušení těchto VOP,

b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,

c) jsou všeobecně známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze smluvních stran,

d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,

e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem či jiným příslušným subjektem na základě zákona.

Článek 6 - cena za poskytované Služby a způsob její úhrady

(1) Cena za Služby je uvedena v Ceníku, platném k datu uzavření Smlouvy nebo v Objednávce Služeb.

 

(2) Úhradu za poskytované Služby provede Zákazník bankovním převodem prostřednictvím platební brány GOPAY.

Článek 7 - Záruky a Reklamace, Záruky ve vztahu ke Službě

(1) Poskytovatel služby vynaloží odpovídající úsilí, aby splnil účel poskytnuté služby.

 

(2) Zákazník je srozuměn s tím, že provedení poskytnuté služby je výsledkem automatizovaných procesů počítačového programu a výsledek těchto procesů je závislý na původním nastavení zdrojového kódu internetové stránky se zdrojovým textem. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za vady díla, které jsou způsobeny nekompabilitou internetové stránky se zdrojovým textem s počítačovým programem, který provádí zpracování zdrojového textu.

 

Služba je plně funkční za podmínek, že:

 

a) internetová stránka splňuje standardy konsorcia W3C (https://www.w3.org/) pro tvorbu webových stránek a aplikací.

b) texty, které se mají konvertovat, jsou vloženy do html tagů určených pro text.

c) má být zpracován pouze obsah přenesený webovým serverem pomocí protokolu HTML.

 

(3) Poskytovatel služby nenese odpovědnost za neposkytnutí Služby, za zhoršení kvality Služby nebo jinou odchylku Služby ani za zpoždění v jejich dodávce, které:

a) může být v přiměřené míře přičítáno jednání nebo opomenutí Zákazníka, jeho zaměstnanců nebo třetích osob najatých Zákazníkem;

b) nemůže být řešeno Poskytovateli služby, protože Zákazník bezdůvodně odmítá zpřístupnit svou síť nebo zařízení za účelem instalace potřebného softwaru;

c) se vyskytne v průběhu jakékoliv plánované údržby nebo reorganizace v souladu s postupy uvedenými ve Smlouvě;

d) je způsobeno událostmi vyšší moci;

e) je způsobeno přerušením Služeb popsaným v Článku 11 těchto VOP.

 

(4) Službu nelze aplikovat na texty, které jsou součástí obrázků

 

(5) Službu nelze aplikovat na texty, které se vytváří až na straně klienta přímo v prohlížeči.

Článek 8 - Záruky ve vztahu k nehmotným statkům

(1) Poskytovatel služby zaručuje, že je oprávněn poskytnout Zákazníkovi uživatelská práva k nehmotným statkům, uvedeným ve Smlouvě jako součást Služeb. Tato uživatelská práva nebudou zatížena žádnými nároky nebo požadavky třetích osob, které by bránily klidnému užívání Služby dle podmínek příslušné Smlouvy, a budou prosta všech právních vad.

 

(2) Zákazník je oprávněn reklamovat poskytování Služeb Poskytovatelem služby v rozporu s těmito VOP nebo smluvní dokumentací. Reklamace může být Zákazníkem podaná datovou zprávou, písemným podáním doručeným zprostředkovatelem poštovních služeb, případně osobně v sídle Poskytovatele služby.

 

(3) Poskytovatel služby vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po vyřízení reklamace zašle reklamujícímu oznámení o výsledku reklamace.

 

(4) Zákazník vytkne vadu služby jejím přesným specifikováním, tedy popisem rozdílu mezi výsledkem řádně splněné služby a jejím skutečným výsledkem

Článek 9 - Povinnost k náhradě škody, smluvní pokuty

(1) Každá ze stran je povinna k náhradě způsobené škody v rámci platných právních předpisů a těchto VOP. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

 

(2) Žádná ze stran není povinna k náhradě škody, která vznikla v důsledku věcně nesprávných nebo jinak chybných dat, která obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění své povinnosti v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností zprošťujících smluvní stranu povinnosti k náhradě škody dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dále mohou své povinnosti zprostit v případě, prokáží-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na porušující straně rozumně požadovat.

 

(3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění povinností dle uzavřené Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

 

(4) Poskytovatel služby je povinen Zákazníkovi nahradit škodu způsobenou porušením povinností převzatých Smlouvou. Celková výše případné náhrady škody nepřekročí výši ceny za příslušnou Službu, jejíž vadné poskytnutí vedlo ke vzniku škody, resp., v případě pravidelně se opakujícího poplatku za Službu, ceny za 12 bezprostředně předcházejících měsíců ode dne vzniku škody, ve vztahu ke všem případným škodným událostem v průběhu jednoho kalendářního roku.

 

(5) Poskytovatel služby není povinen k náhradě škody, která vznikla z důvodu nesprávného nebo neoprávněného využívání Služby poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

 

(6) Poskytovatel služby zejména není povinen k náhradě škody způsobené:

a) porušením povinností plynoucích Zákazníkovi ze Smlouvy,

b) jednáním nebo opomenutím třetí strany dodávající Zákazníkovi produkty nebo požadované Zákazníkem v souvislosti s využíváním Služeb,

c) zaviněním Zákazníka, jeho zaměstnanců, zástupců nebo smluvních partnerů,

d) porušením práv k duševnímu vlastnictví Zákazníkem, porušením práv k osobním údajům Zákazníkem nebo porušením práv k informacím zasílaným prostřednictvím Služeb Zákazníkem,

e) nesprávnou instalací dodaných počítačových programů Zákazníkem,

f) instalací, provozem nebo údržbou software, hardware, firmware či jiných zařízení, které nebyly dodány Poskytovatelem služby.

 

(7) Povinností zaplatit smluvní pokutu dle těchto VOP, není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.

 

(8) Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení doby trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení některou ze smluvních stran či oběma stranami.

 

(9) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné smluvní strany doručena povinné smluvní straně.

Článek 10 - Přerušení poskytování Služeb

(1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě přerušit poskytování všech Služeb nebo jejich části nebo (v odpovídajících případech) odpojit, vypnout, odstranit zařízení nebo data Zákazníka ze sítě, vybavení anebo zařízení Poskytovatele služby anebo k nim zablokovat přístup online: pokud Zákazník nebude plnit podstatné povinnosti podle Smlouvy, tj.;

a) pokud Zákazník nezaplatí jakoukoliv splatnou částku po obdržení písemného oznámení s popisem opožděné platby a nenapraví toto porušení do 30 dnů od obdržení písemného oznámení s popisem příslušného porušení a s výzvou k jeho nápravě;

b) pokud je kvalita nebo dostupnost Služeb poskytovaných Poskytovatelem služby jiným Zákazníkům negativně ovlivněna jednáním Zákazníka, jednáním jeho zákazníků, přidružených osob nebo subdodavatelů, zařízením nebo prostřednictvím jeho zařízení, nebo takové negativní působení hrozí;

 

(2) V případě, že se v systémech Poskytovatele služby pro poskytování Služby vyskytnou vady, které zásadně ovlivňují nebo mohou ovlivnit poskytování Služeb, Poskytovatel služby je oprávněn přerušit dostupnost Služby na dobu potřebnou k odstranění těchto vad. Poskytovatel služby je oprávněn provést kdykoliv kontrolu provozu příslušné Služby, nebo monitorovat průběh poskytování příslušné Služby, pouze za účelem zjišťování přítomnosti virů nebo obdobných bezpečnostních rizik.

 

(3) V případě Služeb, jejichž cena je hrazena průběžně, není Zákazník povinen platit poplatky po celou dobu přerušení uvedeného výše, s výjimkou případů přerušení z důvodu porušení, neplnění, jednání nebo opomenutí Zákazníka, jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo jeho zákazníků, jak je uvedeno výše.

(4) Přerušení uvedené v tomto článku bude ukončeno do jednoho dne poté, co zanikly důvody, které k přerušení vedly.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

(1) Pokud není v dokumentech tvořících Smlouvu dohodnuto jinak, žádná ze smluvních stran nepostoupí ani nepřevede žádná práva a povinnosti podle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (který žádná smluvní strana nebude bezdůvodně odmítat či zdržovat).

 

(2) Pokud není v dokumentech, tvořících Smlouvu dohodnuto jinak, lze Smlouvu měnit či doplňovat pouze po písemném souhlasu druhé smluvní strany, přičemž se dodatky či změny stávají platnými a účinnými po podpisu smluvních stran.

 

(3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

 

(4) Z důvodu změny adresy sídla Zákazníka nebo adresy pro zasílání faktur není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. V tomto případě stačí, aby Zákazník, příp. pověřená osoba Zákazníka, zaslal na obchodní místo oznámení o změně adresy.

 

(5) Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve Smlouvě.

 

(6) Smlouva může být předčasně ukončena:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran,

b) výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

c) odstoupením od Smlouvy při podstatném porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

 

(7) Ukončením Smlouvy není Zákazník zbaven povinnosti vyrovnat veškeré dluhy vzniklé v důsledku používání Služby a učinit veškeré úkony, které nesnesou odkladu a které jsou nutné k zabránění vzniku újmy třetí straně. Jakékoli ustanovení Smlouvy, které může nebo má přetrvat i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení VOP Články 6, 8, 9, 11, se uplatní nehledě na případné ukončení Smlouvy.

 

(8) Smlouva včetně všech jejích součástí se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

 

(9) Toto znění VOP nabývá účinnosti dnem vydání.

 

(10) Místem poskytnutí služby je sídlo Poskytovatele služby

 

(11) Veškeré smluvní vztahy Poskytovatele služby a jeho zákazníků se řídí právem České republiky. V případě sporu budou v dané věci příslušné české soudy.